FONTOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK és Adatvédelmi/adatkezelési szabályzat

1. AZ ANYAGLEADÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

A fémhulladék értékesítés esetén a következő adatokat kell megadnia az eladónak (a vastagon szedett pontok az újonnan kért adatok)

o az eladó neve:

o az eladó címe:

o az eladó adószáma vagy adóazonosítója:

o természetes személy esetében a személyazonosító okmány száma:

o a számla vagy a kísérő okmány száma:

o visszaigazolás (amennyiben szükséges)- külön engedélyes anyagok esetén

o szállítóeszköz azonosítója:

2. A KÉSZPÉNZKIFIZETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A fémhulladékok értékesítése során naptári naponként természetes személy esetén legfeljebb 100 ezer forint, egyéni vállalkozó és egyéb személy esetén legfeljebb 500 ezer forint összegben teljesíthetünk készpénzszolgáltatást, az ezt meghaladó esetekben banki átutalással lehet csak kiegyenlíteni az ellenértéket.

3. ÉGETETT KÁBEL ÁTVÉTELI TILALMÁRÓL

A fémkeresedelmről szóló 2013. évi CXL. törvény alapján 2013. november 25-től “Fémkereskedő égetett kábelt kizárólag a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezettől vehet át.” [3 § (12)] (Aki a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló 2012. évi C. tv. 241.§ (1) bekezdése alapján környezetkárosítás követ el, az egytől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki a Btk. 248.§ (1) b) pontja alapján a hulladékgazdálkodási rendet megsérti, az 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kábelégetés bűncselekmény! )

a. Égetett kábel: Fémtartalmú, szigetelt vagy egyéb más módon szerelt hulladékból leégetéssel, illetve egyéb más környezetkárosító módon (pl.: savazás, más kémiai égetés) kinyert fémhulladék, jellegzetes felületi égési, ill. savazási maradványokkal.

b. Égetett kábel közszolgáltatótól csak hulladékégetésre feljogosító hulladékgazdálkodási engedély vagy tűzeset igazolásáról szóló baleseti jegyzőkönyv csatolása mellett vehető át!

c. Nem veszünk át:

I. bálázott, gombócba kötegelt finomítási rézhulladékot

II. festett kábel hulladékot

III. bármilyen más módon “álcázott” égetett kábel hulladékot

d. Mindezek alapján alapján nem vehető át hulladékégetési tevékenységre feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkező személytől égési nyomokat viselő egyéb más célú, több anyagból szerelt, ill. bevonatos alkatrészek (pl: kátrányos, viaszos lemezek) sem!

e. Elektronikai zárlat, elektromos kisülés miatt látható égési maradványokat tartalmazó elektronikai berendezések nem minősülnek égetett kábelnek, ezért egyben, bontandó elektronikai hulladékként továbbra is átvehetők.

4. AZ ÉRZÉKENY FAJ KÓDOS ANYAGOK

A törvény által meghatározott ún. FAJ kódos külön engedélyes anyagok listája a következő:

2- csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

7- ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

8- emléktábla fémhulladék

10- építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

14- ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka

17- ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)

18- közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)

20- vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21- szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

22-  tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

23-  telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

24- bálázott, préselt fémhulladék

Ha a fentiekben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok termelődése az adott ingatlanhoz köthető, azt az ingatlantulajdonos az értékesítést megelőzően a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz történő előzetes bejelentés mellett és a fémkereskedelmi hatóság visszaigazolását követően értékesítheti, kizárólag fémkereskedő részére. A visszaigazolást a fémkereskedelmi hatóság abban az esetben adja meg, ha nem merül fel adat az anyag jogellenes származása tekintetében.

5. ÉRZÉKENY FAJ KÓDOS ANYAGOK LEADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Érzékeny FAJ kódú anyagok értékesítési szándéka esetén a területileg illetékes NAV-hoz bejelentést kell tenni személyesen, e-mailben, faxon

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, mennyiségét

a felvásárló fémkereskedő megnevezését, telephelyének címét:

MAPE-KER KFT. 1037 Budapest Törökkő utca 5-7.

telephely engedélyszám: FE00003100004 

MAPE-KER KFT 2310 Szigetszentmiklós Bánki Donát utca 4

telephely engedélyszám: FE00003100003

adószám: 13248060-2-41

a fentiekben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helyét a bejelentő nevét, lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító jelét vagy adószámát, telefonos elérhetőségét és amennyiben a fenti nevezett anyagok bontás során keletkeznek, akkor a bontási engedély számát, a bontás helyét, a bejelentő székhelyét és adószámát.


NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

1064 Budapest Rózsa utca 89.

E-mail: kbpvpig@nav.gov.hu

Telefon: 0614726600

FAX: 0614726610

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 9.00 - 15.00

Kedd: 12.00 - 15.00

Szerda: 9.00 - 15.00

Csütörtök: 12.00 - 15.00

Péntek: 9.00 - 15.00


MAPE-KER KFT

1037 Budapest Törökkő utca 5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 


Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

 

 

A szervezet megnevezése:

MAPE-KER KFT

A szervezet székhelye:

1037 Budapest Törökkő utca 5-7

A szabályzat tartalmáért felelős személy:

Kovács Mónika

A szabályzat hatályba lépésének dátuma:

2018.05.25

 

 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

 

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt                          □ alkalmaz            □ nem alkalmaz

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása esetén:

Neve:

 

Beosztása:

 

Elérhetősége:

 

 

 

A szabályzat hatálya

 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

 

 

Dátum:Budapest, 2018.05.25

 

....................................................

a szervezet vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabályzat célja

 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

 

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

Lényeges fogalmak, meghatározások

 

-       a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

-       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-       személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-       harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

-       az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-       az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

-       álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

-       nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

-       adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

Az adatkezelés irányelvei

                                                                                                                 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

Személyes adatok kezelése

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

 

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

 

Az adatkezelés jogszerűsége

 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

 

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

 

 A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.

 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül.

 

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

 

 • Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
 • Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.
 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 • Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
 • Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

 

Azonosítást nem igénylő adatkezelés

 

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

 

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

 

Az érintett személy tájékoztatása, jogai

 

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

 

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.

 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik,

 

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen

 

A személyes adatok felülvizsgálata

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 5 év

 

Az adatkezelő feladatai

 

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.

 

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

 

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.

 

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

 

-       Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.

-       Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást. 

-       Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

-        Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

-       Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

-       Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:

·         a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;

·         a személyes adatok helyesbítése;

·         a személyes adatok törlése;

·         a személyes adatok kezelésének korlátozása;

·         a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;

·         az adathordozhatósághoz való jog.

-       Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

-       Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

-        Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

-       Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

-        A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül  ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott,  meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

-       Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

-       Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza.

 

Adatbiztonság

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

 

A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.

 

Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

-       a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;

-       a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;

-       a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;

 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.)

 

A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

 

Egyéb célból történő adatkezelés

 

Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

 

A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák.

1.számú melléklet – MAPE-KER KFT üzleti folyamatait adatvédelmi szempontból bemutató táblázat

2.számú melléklet – Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
- Vételi jegybe integrált szöveg

3.számú melléklet -Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatok kezeléséről – Vételi jegybe integrált szöveg

4.számú melléklet – Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és  Adatvédelmi nyilatkozat (Felvásárlási, munka- és egyéb szerződésekbe integrált)

5.számú melléklet www.mape-ker.hu honlapon közétett illetve a telephelyeken kifüggesztett adatvédelmi nyilatkozat

6.számú melléklet – Adatvédelmi incidens nyilvántartás

7.számú melléklet – Adatkezelési nyilvántartás

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

-       AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

-       A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

-       A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-       2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 


1.számú melléklet – MAPE-KER KFT üzleti folyamatait adatvédelmi szempontból bemutató táblázat

 

 

 

Üzleti folyamat

Adat

Jogcím

Kezelés

Adatmozgás

Adattárolás

Biztonság

 

 

 

 

 

 

 

Hulladékvásárlás magánszemély

Név

Törvényes jogalap

adminisztrátor

NAV napi jelentés

VASLAP2 program

jelszóval védett adatbázis

 

 

2013.CXL Fémtörvény

 

NAV F02 nyomtatvány

Vételi Jegy

riasztó berendezéssel

 

 

2012.CLXXXV. Hulladéktörvény

 

 

(5 éves kötelező megőrzés)

ellátott zárható helység

 

 

443/2013. (XI.27) Kormányrendelet

 

 

 

 

 

Személyi igazolvány szám

Törvényes jogalap

adminisztrátor

NAV napi jelentés

VASLAP2 program

jelszóval védett adatbázis

 

 

2013.CXL Fémtörvény

 

NAV F02 nyomtatvány

Vételi Jegy

riasztó berendezéssel

 

 

2012.CLXXXV. Hulladéktörvény

 

 

(5 éves kötelező megőrzés)

ellátott zárható helység

 

 

443/2013. (XI.27) Kormányrendelet

 

 

 

 

 

Személyi igazolvány érvényesség

Törvényes jogalap

adminisztrátor

NAV napi jelentés

VASLAP2 program

jelszóval védett adatbázis

 

 

2013.CXL Fémtörvény

 

NAV F02 nyomtatvány

Vételi Jegy

riasztó berendezéssel

 

 

2012.CLXXXV. Hulladéktörvény

 

 

(5 éves kötelező megőrzés)

ellátott zárható helység

 

 

443/2013. (XI.27) Kormányrendelet

 

 

 

 

 

Lakcím

Törvényes jogalap

adminisztrátor

NAV napi jelentés

VASLAP2 program

jelszóval védett adatbázis

 

 

2013.CXL Fémtörvény

 

NAV F02 nyomtatvány

Vételi Jegy

riasztó berendezéssel

 

 

2012.CLXXXV. Hulladéktörvény

 

 

(5 éves kötelező megőrzés)

ellátott zárható helység

 

 

443/2013. (XI.27) Kormányrendelet

 

 

 

 

 

Adóazonosító

Törvényes jogalap

adminisztrátor

NAV napi jelentés

VASLAP2 program

jelszóval védett adatbázis

 

 

2013.CXL Fémtörvény

 

NAV F02 nyomtatvány

Vételi Jegy

riasztó berendezéssel

 

 

2012.CLXXXV. Hulladéktörvény

 

 

(5 éves kötelező megőrzés)

ellátott zárható helység

 

 

443/2013. (XI.27) Kormányrendelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulladékvásárlás/hulladék-

Képviselő neve

Szerződés érdekében

adminisztrátor

nincs

papíralapon

riasztó berendezéssel

értékesítés jogi személy

 

 

 

 

felvásárlási szerződés

ellátott zárható helység

illetve jogi személyiséggel nem

 

 

 

 

 

 

rendelkező vállalkozási formák

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszám

Szerződés érdekében

adminisztrátor

nincs

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

 

 

 

felvásárlási szerződés

ellátott zárható helység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail cím

Szerződés érdekében

adminisztrátor

nincs

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

 

 

 

felvásárlási szerződés

ellátott zárható helység

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb  szerződés jogi személy/

Képviselő neve

Szerződés érdekében

adminisztrátor

nincs

papíralapon

riasztó berendezéssel

illetve jogi személyiséggel nem

 

 

 

 

szerződés

ellátott zárható helység

rendelkező vállalkozási formák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszám

Szerződés érdekében

adminisztrátor

nincs

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

 

 

 

szerződés

ellátott zárható helység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail cím

Szerződés érdekében

adminisztrátor

nincs

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

 

 

 

szerződés

ellátott zárható helység

Munkavállaló

Név

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

(munkaszerződés, egyszerűsített

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

munkaszerződés, foglalkoztatás

Lakcím

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

egészségügyi nyilvántartás)

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

 

Adóazonosító

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

 

TAJ szám

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

 

Anyja neve

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

 

Születési hely, dátum

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

 

Bankszámlaszám

Törvényes jogalap illetve

adminisztrátor

NAV bejelentések

papíralapon

riasztó berendezéssel

 

 

szerződés érdekében

könyvelő

Üzemorvos

szerződés

ellátott zárható helység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet – Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez – Vételi jegybe integrált szöveg

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (magánszemély esetén)

Fent nevezett Szállító kijelentem, aláírásommal igazolom, hogy hozzájárulásomat adom a MAPE-KER KFT-nek személyes adataim kezeléséhez hulladékértékesítés okán fellépő törvényes jogalap szerint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.számú melléklet      Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatok kezeléséről – Vételi jegybe integrált szöveg

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatok kezeléséről

Alulírott MAPE-KER Kft. (képviseli: ) kijelenti és szavatolja, hogy az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az tevékenységi köréhez  tartozó  adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.számú melléklet – Hozzájárulói nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és  Adatvédelmi nyilatkozat (Felvásárlási, munka- és
                              egyéb szerződésekbe integrált)
                             

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Fent nevezett nyilatkozattevő ………………..kijelentem, aláírásommal igazolom, hogy hozzájárulásomat adom a MAPE-KER KFT-nek személyes adataim kezeléséhez.

 

Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatok kezeléséről

Alulírott MAPE-KER Kft. (képviseli:) kijelenti és szavatolja, hogy  az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.számú melléklet – www.mape-ker.hu honlapon közétett illetve a telephelyeken kifüggesztett adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1.       Alapelvek

1.       A MAPE-KER KFT (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7., a továbbiakban: Adatkezelő) mint magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2.       A MAPE-KER KFT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról a MAPE-KER KFT a partnereit a weboldalán illetve a telephelyein kifüggesztett dokumentumokkal tájékoztatja.

3.       Jelen tájékoztatóval kapcsolatos, a mapekerkft@gmail.com elektronikus levelezési címre elküldött kérdéseket a MAPE-KER KFT megválaszolja.

4.       A MAPE-KER KFT fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MAPE-KER KFT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

5.       A MAPE-KER KFT adatkezelési elvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, értve ez alatt különösen:

§  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

§  2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

§  2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

§  2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.);

§  2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

§  2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Posta tv.).

2.       Értelmező rendelkezések:

1.       adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

3.       adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

4.       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5.       adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

6.       adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

7.       adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

8.       érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

9.       hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

10.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

11.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

3.       A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

1.       A MAPE-KER KFT tevékenységének adatkezelései a partnerek által  megadott önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az érintette(ke)t a MAPE-KER KFT tájékoztatja.

2.       A Hulladékértékesítés kapcsán keletkező törvényi jogalap szerint a személyi igazolvány, lakcímkártya és adóazonosító kártya bemutatása kötelező
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Törvényes jogalap, szerződés érdekében
2013.CXL Fémtörvény, 2012.CLXXXV. Hulladéktörvény, 443/2013. (XI.27) Kormányrendelet
A kezelt adatok köre: név, lakcím, személyi igazolványszám, adóazonosító szám
Az adatkezelés időtartama: öt év.

3.       További adatkezelés:Fentiekben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A MAPE-KER KFT a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.       Az adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

1.       A MAPE-KER KFT. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén illetve telephelyén találhatóak meg.

2.       A MAPE-KER KFT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
b) hitelessége és hitelesítése biztosított
c) változatlansága igazolható
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

3.       A MAPE-KER KFT. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.       A MAPE-KER KFT a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.

5.       A MAPE-KER KFT. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5.       Az adatkezelő adatai
Név:
 MAPE-KER KFT
Székhely/Telephely:
 1037 Budapest Törökkő utca 5-7
Telephely:
2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 4
Cégjegyzékszám:
 01-09-725679
Adószám:
 13248060-2-41
Telefonszám:
 +36203202693
E-mail:
 mapekerkft@gmail.com

6.       Az érintett jogai

1.       Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

2.       Az érintett kérelmére a MAPE-KER KFT, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a MAPE-KER KFT. költségtérítést állapít meg.

3.       A MAPE-KER KFT a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

4.       A MAPE-KER KFT zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5.       A MAPE-KER KFT megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.       A MAPE-KER KFT. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

7.       A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

8.       A MAPE-KER KFT a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.       Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

§  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

§  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

§  törvényben meghatározott egyéb esetben.

10.    A MAPE-KER KFT. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11.    Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.A MAPE-KER KFT. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

12.    Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

13.    Az adatkezeléssel kapcsolatosan panasz terjeszthető elő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018. május 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.számú melléklet- Adatvédelmi incidens nyilvántartás

 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁS

 

Az incidens időpontja:

Az incidens helyszíne:

Az incidens rövid leírása (tények,körülmények):

 

 

Az incidens észlelésének időpontja:

Az incidens érintettei:

 

 

Az incidensben érintett adatok leírása:

 

 

Az incidens okának megnevezése:

 

Az incidens hatásai (valószínűsíthető/valós kockázatok, következmények):

 

 

Az incidens orvoslására tett intézkedések (indokokkal és hatásokkal):

 

 

A hatóság tájékoztatásának időpontja illetve ennek elmulasztásának oka:

 

 

Az incidens kivizsgálásának lépései:

 

 

 

 

7.számú melléklet – Adatkezelési nyilvántartás

 

 

Adatkezelésért felelős:

Név:

Cím:

Beosztás:

Telefonszám:

E-mail cím:

Bankszámlaszám:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

TAJ szám:

Adószám: